طرابلس، ميدانی برای دشمنی با هنر

طرابلس، ميدانی برای دشمنی با هنر

طرابلس، ميدانی برای دشمنی با هنر


شهر طرابلس، در شمال لبنان که در سايه ناآرامی های سوريه در بحران خشونت های فرقه ای بيشتری فرو رفته، اکنون به ميدانی برای دشمنی با هنر نیز تبديل شده است. گزارش از افشين دورانديش.

Author

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *